דף הבית |   פוקוס חברות   |   שיחת היום   |   המנכ"לים   |   דרושים   |   מתחמים   |   הבמה  
 
  כניסת חברה   |   אתר סלולארי אתר סלולארי  
ידעטק - מנוע חיפוש הייטק
חברות   חדשות   אנשים   דרושים   מילון  
חיפוש מתקדם
  מציאת פתרון טכנולוגי   |   חברות הייטק   |   פרסם אצלנו  
  Private Zone:     Login     Dashboard   |   Jobs   |
 
  הישאר מעודכן!    צור התראת דוא"ל עבור:  Somoto
חדשות
סומוטו מפרסמת תוצאות מקדמיות חזקות לרבעון רביעי 2018
 
המשקפות המשך שיפור בפרמטרים תפעוליים הרבעון הרביעי, להערכתינו, הוא הרבעון הטוב ביותר בשנת 2018:

מערכת ידעטק 14/01/19 | 04:12
שלוט בפרסומת שכולם רואים - בחר את Somoto
 
 
 
 
ה- EBITDA צפויה להסתכם בכ- 4.1-4.4 מיליון דולר, גידול של ממוצע טווח התחזית בכ- 9% בהשוואה לרבעון השלישי של השנה ויותר מפי 2 בהשוואה לרבעון רביעי של 2017

שיעור ממוצע טווח תחזית ה-EBITDA היווה כ-29% מההכנסות, שיפור בהשוואה לרבעון השלישי של 2018 ויותר מהכפלת השיעור בהשוואה לרבעון רביעי 2017 אשר הסתכם לכ- 14%

ההכנסות צפויות להסתכם בכ- 14.5-15.0 מיליון דולר, גידול של ממוצע טווח התחזית בכ- 3.1% בהשוואה לרבעון השלישי של השנה
לחברה קופת מזומנים ושווי מזומנים לרבות מזומנים מוגבלים בסך של כ- 17.2 מיליון דולר

בשנת 2018 חילקה החברה דיבידנד של כ-33.7 מיליון ש"ח המייצג תשואת דיבידנד של כ- 23.05%

להלן תוצאות פעילות החברה (הכנסות ו- EBITDA), על בסיס רבעוני בשנת 2018:

להלן פירוט שיעורי ה- EBITDA מההכנסות על בסיס רבעוני לשנת 2018

רמת החייל, 13 בינואר 2019 - סומוטו (ת"א: סמטו), חברה ישראלית בעלת פעילות גלובלית, המתמחה בשיווק ופרסום באינטרנט, בוידאו ובמובייל ובהפצת תוכנות ואפליקציות עבור סביבות PC, Android ו-iOS, מדווחת על הערכותיה בדבר תוצאות מקדמיות שאינן מבוקרות ואינן סקורות עבור הרבעון הרביעי ושנת 2018 כולה. להערכת הנהלת החברה, סך ההכנסות ברבעון הרביעי של 2018 צפויות להסתכם בטווח שבין 14.5-15.0 מיליון דולר. עוד מצפה החברה ל- EBITDA בטווח שבין 4.1-4.4 מיליון דולר ברבעון זה. כמו כן, החברה מצפה כי סך ההכנסות לשנת 2018 צפויות להסתכם בטווח שבין 54.0-54.5 מיליון דולר, ו- EBITDA שנתית בטווח שבין 13.3-13.6 מיליון דולר.

תחזית ממוצע טווח ההכנסות לרבעון הרביעי 2018 משקפת עלייה של כ-3.1% בהשוואה להכנסות ברבעון השלישי של 2018 ועלייה של כ- 3.1% בהכנסות בהשוואה לרבעון רביעי של 2017. תחזית ממוצע טווח ה- EBITDA ברבעון הרביעי 2018 משקפת עלייה של כ- 9% בהשוואה ל- EBITDA של הרבעון השלישי 2018 ועלייה של כ- 112% בהשוואה ל- EBITDA של רבעון רביעי 2017. החברה מציגה עליה בשיעור הרווחיות - ממוצע טווח ה- EBITDA לרבעון הרביעי של 2018 מהווה שיעור של כ- 29% מממוצע טווח ההכנסות, זאת בהשוואה לשיעור EBITDA של כ- 27% ברבעון השלישי של שנה זו ולמעלה מפי 2 ביחס לשיעור של כ- 14% ברבעון הרביעי של שנה 2017. ברבעון זה, להערכת הנהלת החברה, נשאה החברה בהוצאות של כ- 2.4 מיליון דולר בגין הוצאות מכירה ושיווק (המהוות גידול ביחס לאותן הוצאות ברבעון השלישי של כ- 0.5 מיליון דולר ואשר הסתכמו ברבעון השלישי לסך של כ- 1.9 מיליון דולר) וזאת בקשר עם הפצת מוצרי החברה דרך רשתות פרסום מקוונות במגזר הפצת האפליקציות אשר ההוצאות בגינן נרשמות בעת התהוותן וההכנסות מתהוות לאורך זמן.

תחזית ממוצע טווח ההכנסות השנתיות משקפת ירידה של כ- 16% בהשוואה להכנסות של 2017. תחזית ממוצע טווח ה- EBITDA השנתית משקפת עלייה של כ- 10% בהשוואה ל- EBITDA בשנת 2017. החברה מציגה עליה בשיעור הרווחיות - ממוצע טווח ה-EBITDA השנתית לשנת 2018 מהווה שיעור של כ- 25% מממוצע טווח ההכנסות לשנת 2018, זאת בהשוואה לשיעור EBITDA שנתית של כ- 19% בשנת 2017. העלייה כאמור ב- EBITDA נובעת משיפור בתוצאות מגזר הפצת האפליקציות. בתחום הפרסום בוידאו חלה בשנת 2018 ירידה משמעותית בהקפי הפעילות ובריווחיות וזאת בהשוואה לתוצאות שנת 2017. בנוסף, שנת 2018 שהחלה ברבעון הראשון של שנה זו בהפסד משמעותי בתחום זה, עברה לריווחיות ברבעונים שאחרי.

תחום הפרסום בוידיאו המשיך להציג רווחיות ברבעון זה. במסגרת פעילות הפרסום בוידיאו, החברה ממשיכה להשקיע ולפתח תחומי פעילות נוספים בתחום זה כגון תחום הפעילות החדש - Connected TV, שלהערכת הנהלת החברה עשוי להוות מנוע צמיחה חשוב לחברה זאת בשל מעבר הולך וגובר לשימוש בטלויזיות דיגיטליות חכמות וכן תחום הפרסום על גבי פלטפורמות אודיו תחום בו החברה מתכננת להרחיב את הקפי השקעתה במהלך 2019.

יתרת קופת המזומנים ושווי המזומנים לרבות מזומנים מוגבלים לתום הרבעון עמדה על כ- 17.2 מיליון דולר, והיתרה נטו בניכוי אשראי מתאגיד בנקאי על כ- 12.7 מיליון דולר, גידול של כ- 1.9 מיליון דולר בהשוואה ליתרה נטו בסך של כ- 10.8 מיליון דולר נכון ליום 30 בספטמבר 2018. הגידול ביתרת המזומנים נטו כאמור, הוא על אף חלוקת דיבידנד בסך של כ- 1.97 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2018. בשנת 2018 חילקה החברה דיבידנד של כ- 33.7 מיליון ש"ח המייצג תשואת דיבידנד של כ- 23.05%. החברה ממשיכה לייצר תזרים מזומנים משמעותי חיובי מפעילות שוטפת.

אסף יצחיאק, מנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של סומוטו: "התוצאות המקדמיות משקפות רבעון שלישי רצוף של צמיחה בהכנסות ושיפור ברווחיות. אנו מצפים ברבעון זה ל- EBITDA שחוצה השנה לראשונה את רף ה- 4 מיליון דולר וגבוהה משמעותית מה- EBITDA של הרבעון המקביל בשנת 2017 תוך ששיעור ה- EBITDA עולה אף הוא ומשקף רווחיות גבוהה. החברה ממשיכה לייצר תזרים מזומנים משמעותי אשר מאפשר לה לממש מדיניות חלוקת דיבידנד נדיבה מחד והמשך השקעה בטכנולוגיה ובחדשנות מאידך, ואשר מניחה את התשתית להמשך הצמיחה של סומוטו.

בהסתכלות קדימה, לאור נזילות גבוהה, תזרים חיובי ואסטרטגית הצמיחה של החברה, בנוסף לחלוקת דיבידנדים כפי שעשינו בעבר, אנחנו ממשיכים לבחון רכישת פעילויות סינרגטיות בתחומים משיקים לליבת הפעילות, מתוך מטרה להציף ערך לבעלי המניות שלנו."

הערכותיה הראשוניות של החברה בקשר עם תוצאות פעילותה הלא מבוקרות והלא סקורות לרבעון הרביעי לשנת 2018 ולשנת 2018 כולה, עמידה באסטרטגיה העסקית של החברה, הגדלת היקף פעילותה לרבות כניסתה לתחום ה- Connected TV והאודיו והערכותיה לגבי תחום זה, תחזית ההכנסות וה- EBITDA לרבעון הרביעי לשנת 2018 ולשנת 2018 כולה, ותחזית יתרת המזומנים לרבות המזומנים המוגבלים כמפורט לעיל הינן תחזיות, הערכות ואומדנים הצופים פני עתיד, כהגדרתם בחוק ניירות ערך התשכ"ח 1968- בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ו/או אינו בשליטתה של החברה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, אשר אינם בשליטת החברה ו/או התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 47 לפרק א' לדוח התקופתי לשנת 2017 אשר פורסם ביום 19 במרץ, 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-026080).
 
Video  |  Audio  |  Mobile  |  Android  |  Infrastructure  |  Network  | 
 
תפריט על סדר היום 
 
פוקוס חברות Top 5
חדשות המנכ"לים
דרושים מתחמים
הבמה  
    בחירת הגולשים
  חדשות
 
 
  מנכ"לים
 
ברק רגב ברק עילם
עוזי נבון נדב ארבל
 
 
 
מנוע חיפוש   |   הייטק   |   דרושים   |   Goto-Mobile בניית אתרים לסלולר
 
RSS   |   תקנון   |   צור קשר
 
מחשוב ענן
ניהול קשרי לקוחות
אבטחת מידע
 
בינה עסקית
ניהול ידע
ניהול מסמכים
 
בנקאות ביטוח
תיירות מלונאות
אופנה טקסטיל
 
חינוך אקדמיה
קמעונאות
חקלאות
 
קידום אתרים
דרושים הייטק
 
Cloud Computing
Virtualization
Security
 
Storage
Network
ERP
 
CRM
BI
QA
 
KM
SaaS
SOA
 
BPM
BPO
DRP
 
Outsourcing
Semiconductor
Telecom
 
Mobile
Backup
DMS
 
ידעטק  |  ידע טק  |  ידע-טק


Navigation